2010
Counting the Cost: Irresponsible alcohol promotions in the night-time economy in Wales

Cyfri’r Gost: Hyrwyddo alcohol yn anghyfrifol yn economi’r nos yng Nghymru

What’s the damage? Negative health consequences of alcohol misuse in Wales

Beth yw’r drwg? Effeithiau negyddol camddefnyddio alcohol ar iechyd yng Nghymru

It’s only a game? Domestic abuse, sporting events and alcohol

Dim ond gêm yw hi? Cam-drin domestig, digwyddiadau chwaraeon ac alcohol

Alcohol and calories

Alcohol a chalorïau

A drinking nation? Wales and alcohol

Cenedl o ddiotwyr? Cymru ac alcohol

Fuelling the problem? The sale of alcohol at petrol stations in Wales

Tanwydd ar y tân? Gwerthu alcohol mewn gorsafoedd petrol yng Nghymru

Off the rails? Alcohol and public transport in Wales

Taith ddymunol? Alcohol a chludiant cyhoeddus yng Nghymru

2011
Out of the way? Alcohol displays in supermarkets

Allan o’r ffordd? Arddangosfeydd alcohol mewn archfarchnadoedd

Hidden harm? Alcohol and older people in Wales

Niwed cudd? Alcohol a phobl henach yng Nghymru

Mixed messages: Alcohol and energy drinks

Negeseuon cymysg: Alcohol a diodydd egni

New media, new problem? Alcohol, young people and the internet

Cyfryngau newydd, problem newydd? Alcohol, pobl ifanc a’r rhyngrwyd

An unhealthy mix? Alcohol industry sponsorship of sport and cultural events in Wales

Cymysgedd afiach? Nawdd y diwydiant diodydd i ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon

Achieving positive change in the drinking culture of Wales (English only / Saesneg yn unig)

2012

On the front line: Alcohol and the armed forces

Ar flaen y gad: Alcohol a’r lluoedd arfog
Everyone’s problem: The role of local alcohol services in tackling Wales’ unhealthy relationship with alcohol

Problem pawb: Rôl gwasanaethau alcohol lleol wrth fynd i’r afael â pherthynas afiach Cymru ag alcohol
Making an impression: Recognition of alcohol brands by primary school children

Creu argraff: Plant ysgol gynradd yn adnabod brandiau alcohol
Under pressure: supporting unpaid carers in Wales
Dan bwysau: cefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghymru

Full to the brim? Outlet density and alcohol-related harm

Llawn dop? Y berthynas rhwng amlder safleoedd gwerthu a’r niwed sy’n deillio ag alcohol

2013
A losing bet? Alcohol and gambling: investigating parallels and shared solutions

Mentro a cholli? Alcohol a gamblo: ymchwilio i’r nodweddion cyffelyb ac atebion cyffredin

On the road: Alcohol and driving

Ar y ffordd: Alcohol a gyrru
All in the mind: Meeting the challenge of alcohol-related brain damage

Meddwl o ddifrif: Mynd i’r afael â niwed alcoholaidd i’r ymennydd

On your doorstep: Underage access to alcohol via home delivery services

Ar garreg eich drws: Pobl dan oed yn cael gafael ar alcohol drwy wasanaethau dosbarthu i’r cartref

2014
Creating customers: Finding new ways and places to sell alcohol, and new people to buy it

Creu cwsmeriaid: Ffyrdd newydd a llefydd newydd i werthu alcohol, a phobl newydd i’w brynu

Alcohol and the workplace

Alcohol a’r gweithle

Brand stretch: How alcohol brands are pushing marketing boundaries

Estyn y brand: Sut mae brandiau alcohol yn gwthio ffiniau marchnata

Take care: An Alcohol Concern Cymru project in partnership with NewLink Wales to support unpaid carers to avoid problems with alcohol

Gofal piau hi: Prosiect gan Alcohol Concern Cymru ar y cyd â NewLink Wales i helpu gofalwyr di-dâl i osgoi problemau ag alcohol


2015
Drink responsibly (but please keep drinking)

Yfwch yn gyfrifol (ond, da chi, daliwch i yfed!)
The relationship between alcohol and gambling behaviours (English only / Saesneg yn unig)

2016
Cheap booze on our streets

Gwaethaf po rataf
Alcohol and suicide

Alcohol a hunanladdiad

2017

It’s not about the alcohol A handbook for addressing alcohol issues in their community context (English only / Saesneg yn unig)

2018

Fit for purpose? An analysis of the role of the Portman Group in alcohol industry self-regulation

Priodol a digonol? Dadansoddi gwaith Grŵp Portman yn rheoleiddio’r diwydiant alcohol


Communities Together Project: Fishguard and Goodwick - evaluating the project one year on (English only / Saesneg yn unig)