Alcohol Concern Cymru has been working closely with the Welsh Government since 2009 to help people in Wales to have a healthy relationship with alcohol. We undertake research into how alcohol is marketed, sold and consumed, and make evidence-based proposals for change. We challenge people to think about their own drinking habits, and challenge the alcohol industry about its tactics to get us drinking more. Our aim is a Wales in which alcohol does no harm – in which adults can enjoy alcohol (or chose not to) without causing problems for themselves or others. 

Mae Alcohol Concern yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ers 2009 er mwyn helpu pobl Cymru i fagu perthynas iach ag alcohol. Rydym yn ymchwilio i’r ffyrdd y mae alcohol yn cael ei farchnata, ei werthu a’i yfed, ac yn cyflwyno cynigion am newid sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth gadarn. Rydym yn herio pobl i feddwl am eu harferion yfed eu hunain, ac yn herio’r diwydiant alcohol am eu tactegau i’n perswadio ni i yfed mwy. Cymru lle nad yw alcohol yn achosi niwed yw ein nod – lle gall oedolion fwynhau alcohol (neu ddewis peidio) heb greu problemau iddynt eu hunain nac i eraill.