We frequently release factsheets that are packed with the essential information on topics surrounding alcohol. These factsheets cover everything from alcohol and crime to misuse among older people. Find out more here.

Alcohol & Hypertension

Factsheet: Alcohol and hypertension

This factsheet summarises the links between hypertension (high blood pressure) and alcohol consumption, and looks at what we can do to reduce the risks to health. 

Cost: Free!

Download PDF

Yfwch yn gyfrifol

Yfwch yn gyfrifol (ond, da chi, daliwch i yfed)

Mae ymchwil newydd gan Alcohol Concern yn awgrymu bod negeseuon ‘yfwch yn gyfrifol’ sy’n ymddangos mewn hysbysebion alcohol yn cael eu defnyddio gan y diwydiant alcohol i hyrwyddo eu brandiau yn hytrach nag i helpu cwsmeriaid i ddewis yn gall wrth yfed. Gwelodd yr ymchwilwyr, at ei gilydd, fod llai na hanner yr hysbysebion alcohol a’r erthyglau hysbysebu’n cynnwys neges ‘yfed cyfrifol’ neu neges gyffelyb. Lle roedd negeseuon ‘yfed cyfrifol’ i’w cael, roedd y rhain yn aml wedi’u hehangu i gynnwys enw’r brand neu’r math o ddiod, neu roedd rhyw eiriau ychwanegol eraill er mwyn cyd-fynd â thema ehangach yr ymgyrch hysbysebu

Cost: Free!

Download PDF

Drink responsibly

Drink responsibly (but please keep drinking)

New research from Alcohol Concern suggests ‘drink responsibly’ messages appearing in alcohol adverts are being used by the alcohol industry to promote their brands rather than to help consumers make sensible choices about their drinking. The study found that, overall, less than half of the alcohol adverts and advertorials contained a ‘drink responsibly’ or equivalent message. Where ‘drink responsibly’ messages were present, these had frequently been expanded to include the brand name or drink type, or some other extra wording added to fit the wider theme of the advertising campaign. 

Cost: Free!

Download PDF

Gamblo

Mentro a cholli?

Mae alcohol a gamblo yn dod â llawer o’r un cwestiynau yn eu sgîl, o ran sut i reoli rhywbeth a allai fod yn niweidiol, ac o ran deall beth sy’n arwain at hapchwarae neu ddiota gormodol. Buom ni’n ystyried beth sy’n gyffredin a beth sy’n wahanol. 

Cost: Free!

Download PDF

Losing bet

A losing bet?

Alcohol and gambling present many of the same issues in terms of how to manage a potentially harmful product, and understanding what leads to harmful use. Here, we examine the parallels. 

Cost: Free!

Download PDF

Trafnidiaeth

Taith ddymunol?

Beth yw’r ffordd orau i reoli gwerthu alcohol a’i yfed ar drenau a bysiau, er mwyn sicrhau taith ddymunol i bawb?

Cost: Free!

Download PDF

Transport

Off the rails?

What is the best way to manage the sale and consumption of alcohol on public transport, in order to ensure a safe and peaceful journey for everyone?

Cost: Free!

Download PDF

Pobl henach

Niwed cudd?

Er bod llawer o sylw o hyd i arferion pobl ifanc yn yfed yn yng nghanol ein trefi, mae’n debyg bod llawer o’r yfed mwyaf niweidiol yn digwydd gartref ac ymhlith y to henach.

Cost: Free!

Download PDF

Page 1 of 1112345...10...Last